BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐMŰVÉSZETI DOKTORI ISKOLA

BME Építőművészeti Doktori Iskola

Felvételi hirdetménye _ 2020

 

A BME Építőművészeti Doktori Iskola felvételt hirdet a 2020/2021 tanév DLA képzésére. A jelentkezés és felvétel követelményeit a BME DHSZ valamint az Építőművészeti Doktori Iskola (továbbiakban ÉDI)  Működési Szabályzat  tartalmazza. A dokumentumok és a jelentkezéshez szükséges adatlapok elérhetők a BME, illetve az ÉDI honlapján.

A koronavírus járvánnyal összefüggő 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet valamint a BME Koordinációs Bizottság rendelkezéseinek érvényességi ideje alatt a felvételi eljárás minden lépése online módon történik és a jelentkezők körében nyilvános. A rendelkezések változása esetén a felvételi eljárás is módosulhat, erről az ÉDI honlapján adunk tájékoztatást.

 

A képzés célja

A BME Építőművészeti Doktori Iskolájának képzési célja a kulturált, magas színvonalú alkotásokra képes, felelős építészek képzése, az építészetről való átfogó és rendszerezett gondolkodás képességének fejlesztése.

A képzés hivatása a megfelelő kulturális alapok megteremtése, ezeken az alapokon a személyes kreatív képességek kiművelése és mindezek etikus alkalmazása az építészeti tevékenységben. A kulturális megalapozottság elmélyült és széleskörű ismereteket, alapos tájékozottságot, a személyes kreatív képességek fejlesztése folyamatos alkotómunkát jelent, az etikusság pedig a szolgálatot teljesítő, felelős értelmiségi lét szükségszerű viselkedési formája. Kiemelten fontos cél az új típusú környezeti kihívások felismerése, az építészet közösségi vonatkozásainak a gondolkodás középpontjába állítása.

Szűkebb értelmezésben az ÉDI képzési célja kettős: egyrészt hivatásukat a legmagasabb szinten beteljesítő építészek képzése, másrészt a felsőoktatásban az építészképzés oktató-utánpótlásának biztosítása.

 

A doktori képzésbe kétféle módon lehet bekapcsolódni: jelentkezéssel a “képzési és kutatási szakasz”-ba, vagy jelentkezéssel egyéni felkészülőként közvetlenül a “kutatási és disszertációs szakasz”-ba. Az egyéni felkészülést azoknak ajánljuk, akik már jelentős és publikált alkotói-kutatói teljesítménnyel rendelkeznek. Ebben az esetben az eljárás a HBDT elnökéhez címzett kérelem alapján, a komplex vizsgára történő jelentkezéssel kezdődik. Sikeres vizsga esetén a jelölt bekapcsolódik az ötödik szemeszterbe, és elismert teljesítményétől függően min. 1. max 4 szemesztert tölt egyéni kutatási témájának kidolgozásával, önálló munkáját konzulens segíti.

 

A tematikus év mottója

A “képzési és kutatási szakasz”-ban évente meghirdetett tematikus építészeti kutatás folyik, az egyéni munkát  közös mottó rendezi egységgé. A 2020/2021 tanév tematikus mottója a “Térfoglalás”. A mottó a koronavírus járvány után újrarendeződő világ építészeti vonatkozásaira utal. Az egységes mottót a tanszékek saját profiljukhoz, már létező vagy alakulóban lévő aktuális kutatási témáikhoz igazíthatják. Az egyéni felkészülők ebben a kutatásban nem vesznek részt, ők felvételük esetén egyéni kutatási témájukon dolgoznak.

 

A doktori képzésre való jelentkezés általános feltételei

_Sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű egyetemi oklevél (az oklevél minősítését a megszerzéstől számított 2 évig kell figyelembe venni);

_Legalább egy év, a diploma megszerzése utáni tervezőirodai gyakorlat igazolása,  az építészet  átfogó ismerete.

_A jelentkezéskor legalább B2 szintű komplex, államilag elismert angol nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolt ismerete szükséges. A fokozatszerzéshez szükséges második nyelvvizsga teljesítésének határideje a komplex vizsgára való jelentkezés időpontja lesz.

 

A doktori képzésre való jelentkezés speciális feltételei egyéni felkészülők esetén

_Sikeres záróvizsgával befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább jó minősítésű egyetemi oklevél.

_Legalább három év, a diploma megszerzése utáni tervezőirodai gyakorlat igazolása, az építészet  átfogó ismerete, kiemelkedő színvonalú alkotói tapasztalat, publikációs és közéleti tevékenység.

_A jelentkezéskor legalább B2 szintű komplex, államilag elismert angol és egy második idegen nyelv vizsgával, illetve azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolt ismerete.

_Az egyéni felkészülőnek nem kell témavázlatot és kiállítási tablót készíteni, témavezetőt választani, így témavezetői és tanszékvezetői véleményt mellékelni, továbbá a portfólióban megadott  pontozólapot kitölteni. Kiemelten fontos azonban a mestermű megjelölése a portfólióban.

 

Benyújtandó dokumentumok

 

Jelentkezési lap

Portfólió

Kiállítási tabló

 

A benyújtandó dokumentumokat a kiadott sablonok (template) kitöltésével kell elkészíteni.

 

A felvételi eljárás tervezett határidői és menete

 

Hirdetmény megjelenése: 2020. május 5.

A hirdetmény és mellékletei az ÉDI honlapján jelennek meg, onnan letölthetők.

Jelentkezési határidő:  2020. június 22. hétfő

A jelentkezési lapot e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI adminisztrátorának a  karner.aniko@epitesz.bme.hu címre. A  portfóliót és a kiállítási tablót e-mailben kérjük elküldeni az ÉDI  titkárainak.

Felvételi vizsga időpontja: 2020. július 1.

A felvételi beszélgetés videokonferencia keretében zajlik “teams” alkalmazás használatával, melyhez hozzáférést (meghívást) minden jelentkező és témavezető számára az ÉDI biztosít. A felvételi beszélgetés valamennyi jelentkező számára nyitott, az alkalmazás előzetes letöltése saját gépére a jelentkezők feladata. A videokonferencia pontos részleteiről az érintetteket a jelentkezési lapon megadott elérhetőségek valamelyikén értesítjük. A felvételi tablók kiállítása is virtuális térben zajlik: a benyújtott tablók az ÉDI honlapján nyilvánosan elérhetővé válnak.

Egyéni felkészülők számára a felvételi a komplex vizsga, amelynek időpontja 2020. július 2. 

Értesítés a felvételi eljárás eredményéről: 2020. július 22.

A Felvételi Bizottság értékelését követően a DIT ajánlást fogalmaz meg a Dékán számára. A felvételről végső döntést a Dékán hoz, erről írásbeli értesítést ő küld.

 

A Felvételi Bizottság tagjai

Balázs Mihály DLA egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője

Molnár Csaba DLA egyetemi docens

Sugár Péter DLA egyetemi tanár

Szabó Árpád DLA egyetemi docens

Szabó Levente DLA egyetemi tanár

Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár

Meghívott: választott témavezető

 

Akkreditált témavezetők: 

Témavezető lehet a BME főállású dolgozója vagy Professor Emeritusa, aki megfelel az ÉDI Működési Szabályzat  2.7. pontban meghatározott követelményeknek. Ugyanezen feltételek mellett külső témavezető lehet a BME-vel doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött két intézmény, a Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszék és a Győri Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszék főállású oktatója is. A külső témavezető mellé a DIT konzulenst jelöl ki, aki a BME részéről figyelemmel kíséri és segíti az előrehaladást.

Egy témavezetőnél legfeljebb négy doktorandusz lehet. A fogadókészséget a jelentkezőnek előzetesen egyeztetni szükséges a választani kívánt témavezetővel illetve annak tanszékvezetőjével.

 

Komplex (egyéni felkészülők számára felvételi) vizsga időpontja:  2020. július 2. csütörtök

A vizsga  részleteit a jelentkezőkkel közvetlenül egyeztetjük.

A  felvételi bizottság tagjai:

Balázs Mihály DLA egyetemi tanár

Dúll Andrea PhD, DSc egyetemi tanár

Sugár Péter DLA egyetemi tanár

Szabó Levente DLA egyetemi tanár

Vasáros Zsolt DLA egyetemi tanár

 

Egyéb általános információk

A benyújtandó dokumentumok sablonjai letölthetők az ÉDI honlapjáról, a „felvétel” menüpont alól.

A felvételi eljárás díja: 8500 Ft, melyet a BME 10032000-01425279-00000000 számlájára kell átutalni.
A közlemények rovatban feltétlenül kérjük megadni ezt: 45389/114/20 DLA jelentkezés, és a
jelentkező nevét, számlaszámát. Az utalás tényét a jelentkezéskor a portfólió mellékleteként igazolni szükséges.

Várható keretszám: 4-8 ösztöndíjas és legfeljebb ugyanennyi önköltséges hely. Egyéni felkészülőkre vonatkozó létszámkorlát nincs.

Az iskola állami ösztöndíjas és önköltséges státuszba is vesz fel hallgatókat. Az önköltség tandíjfizetési kötelezettséget jelent, amit a hallgató helyett szponzor is megtéríthet. Egyéni felkészülők esetében a részvétel önköltséges. Ide vonatkozó szabályok: 2/2015. (06. 23.) számú Dékáni Utasítás a doktorandusz önköltségtérítés rendjéről és ÉDI Működési Szabályzat, 3.1 pont

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

Az ÉDI vezetője: Balázs Mihály DLA, egyetemi tanár

Az ÉDI titkárai: Terbe Rita DLA és Kronavetter Péter DLA

Elérhetőségük: a terbe.rita@mail.bme.hu és a kronavetter@kozep.bme.hu címre.

A doktori iskola daminisztátora: Karner Anikó

Elérhetősége: karner.aniko@epitesz.bme.hu
Honlapok, melyekről a hivatkozott információk és az elérhetőségek letölthetők:

http://dla.bme.hu/

http://www.epitesz.bme.hu/

 

Budapest, 2020. május 4.